Privacyverklaring van BRITA SE

In deze privacyverklaring wil BRITA SE, Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232 Taunusstein, Duitsland ("wij", "ons", "BRITA SE") u erover informeren hoe wij uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze websites en het gebruik van onze webshop verwerken. 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon, die u ons meedeelt of die bij ons ontstaan, resp. door ons worden verzameld. Dat zijn bijv.:

registratiegegevens: U kunt uw product bij ons registreren. Als u bij ons een online klantaccount opent, kunt u daarin uw naam, postadres, e-mailadres, nummer van uw vaste/mobiele telefoon (vrijwillig) en land duurzaam opslaan.

Bestelgegevens: Als u goederen via onze webshop of telefonisch bestelt, worden de daarbij door u opgegeven en de via u beschikbaar komende inhoudelijke gegevens verwerkt (zoals bijv. de informatie van uw bestelling, lever- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalmethodes, leveringsmodaliteiten, bestelinformatie, bij zakelijke klanten ook de firmanaam en het SAP-klantnummer). Daarnaast verzamelen wij in de webshop gegevens over tijdstip, omvang en evt. plaats van uw bestelling.

Andere inhoudelijke gegevens: Bij het gebruik van andere diensten of functies op onze website, bijvoorbeeld bij het gebruik van formulieren, deelname aan promotionele prijsvragen of aanmelding voor de ontvangst van nieuwsbrieven worden de daarbij door u verstrekte, de via u beschikbaar komende inhoudelijke gegevens en de door u ter beschikking gestelde informatie verwerkt.

Gebruiksgegevens: Wij leggen voor het gebruik van onze website gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan, waarmee wij kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Bovendien wordt het klikgedrag bij ontvangst van nieuwsbrieven geanalyseerd en in gebruikersprofielen geplaatst; deze gegevens worden niet samengevoegd met de in de voorgaande zin beschreven gepseudonimiseerde gebruikersprofielen of met uw klantaccount.

Log-gegevens server: Als u onze webpagina's gebruikt, worden op onze servers hierover gegevens (zoals datum en tijdstip van uw bezoek, geraadpleegde pagina's, opgevraagde bestanden, type en versie van de door u gebruikte webbrowser, type en operationeel systeem van de door u gebruikte eindapparatuur en uw IP-adres) tijdelijk in een logbestand opgeslagen.

2. Waarvoor, op welke wettelijke basis en hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1 Productregistratie/ klantaccount

Als u het product dat u heeft aangeschaft registreert, verzamelen en gebruiken we uw gegevens om de voordelen die aan u worden verleend met de productregistratie (bv. verlenging van de garantie, het verzenden van reserveonderdelen, product gerelateerde informatie op basis van uw toestemming) vast te leggen.  

Als u zich bovendien aanmeldt voor een persoonlijke klantaccount verwerken wij de aanmeldingsgegevens voor de inrichting en het beheer van uw klantaccount en voor de afwikkeling van toekomstige bestellingen. Als geregistreerde klant heeft u (met uw e-mailadres en het door uzelf gekozen wachtwoord) toegang tot uw persoonlijke klantaccount, waarin u o.a. uw bestelgeschiedenis kunt bekijken en uw persoonlijke instellingen (bijv. wachtwoordinstellingen, factuur- en leverinstellingen) kunt opslaan en wijzigen.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons legitieme belang conform Artikel 6 (1) sub f AVG, de boven beschreven dienst „productregistratie“ resp. „ klantaccount “ voor u uit te voeren, resp. de uitvoering van een gebruikersovereenkomst met u (Artikel 6 (1) sub b AVG.

U kunt tegen een verwerking van uw gegevens op grond van Artikel 6 (1) sub f AVG (conform Artikel 21 lid 1 AVG) bezwaar aantekenen. Wij kunnen dan in principe wijzen op dwingende redenen voor de verwerking teneinde deze door te zetten. Voor het gebruik van een klantaccount zullen wij dit echter niet doen en geldt: De klantaccount moet verwijderd worden en staat u niet meer ter beschikking.

Deze gegevens worden gewist als de registratie op onze website wordt opgeheven of gewijzigd of de klantaccount wordt opgezegd. Als het wissen om wettelijke redenen niet mogelijk is, komt in plaats daarvan een blokkade van de gegevens in kwestie. Let er a.u.b. op dat wij de gegevens mogelijk langer opslaan via bestellingen, die via uw klantaccount kunnen worden ingezien (zie hiervoor 2.2).

2.2 Uw bestellingen

Wij verwerken uw bestelgegevens voor de afwikkeling van de bestelling en de levering van de bestelde Artikelen. Als u ons voor marketingdoeleinden uw toestemming heeft gegeven, zullen we uw gegevens tevens voor product gerelateerde informatie gebruiken.  

De wettelijke basis voor de verwerking is het sluiten en de vervulling van de koopovereenkomst voor de bestelde Artikelen, Artikel 6 (1) sub b AVG.

Deze gegevens worden gewist als ze voor de tenuitvoerlegging (inclusief klantenservice en garantie) niet meer nodig zijn, tenzij wij wettelijk verplicht zijn tot opslag, bijv. op grond van de handels- of fiscaalrechtelijke bewaarplicht.

2.3 Uw aanvragen

Als u via een contactformulier, per e-mail of via een servicenummer bij ons een aanvraag indient, verwerken wij de door u daarin verstrekte gegevens voor de beantwoording van uw aanvraag en bij het gebruik van het online contactformulier ook het IP-adres en datum/tijdstip van de aanvraag om misbruik van het contactformulier te vermijden.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons legitieme belang conform Artikel 6 (1) sub f AVG, de boven beschreven dienst „Aanvragen“ voor u uit te voeren. Als uw aanvraag is gericht op de voorbereiding of afwikkeling (inclusief klantenservice of garantie) van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking Artikel 6 (1) sub b AVG.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van Artikel 6 (1) sub f AVG. Wij kunnen dan wijzen op dwingende redenen voor de verwerking teneinde deze door te zetten. Dit kan in dit geval met name nodig zijn om communicatie en aanvragen uit het verleden met u te kunnen bespreken. Als dergelijke dwingende redenen niet bestaan, zullen wij de communicatie met u aangaan en de reeds verzamelde gegevens wissen.

Deze gegevens worden gewist als onze communicatie met u is beëindigd, d.w.z. als de kwestie voldoende is opgehelderd en er geen verdere legitieme belangen zijn of geen verdere wettelijke verplichtingen tot opslag bestaan.

2.4 Uw deelname aan promotionele prijsvragen

Als u deelneemt aan een van onze promotionele prijsvragen, gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoering van de promotionele prijsvraag, met name ook ter informatie en evt. toezending van een prijs.

De wettelijke basis voor de verwerking is de toestemming die u bij deelname aan de promotionele prijsvraag verleent (Artikel 6 (1) sub a AVG). Uw gegevens worden gewist als de prijsvraag in kwestie is beëindigd en de prijzen zijn uitgekeerd. Verder gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden, b. v. marketing, vindt alleen plaats als u daarvoor expliciet uw toestemming hebt gegeven.

2.5 Marketing en productontwikkeling (gebruiksgegevens, nieuwsbrieven enz.), recht van bezwaar

Wij willen uw persoonsgegevens of daaruit afgeleide anonieme statistieken ook gebruiken om u over onze producten en diensten omtrent waterdispensers, waterfilters en toebehoren ("BRITA-producten en -diensten") te informeren en u aanbiedingen en acties toe te sturen (reclame) of ons aanbod en onze diensten te verbeteren (productverbetering, klantenanalyse).

2.5.1 Geanonimiseerde gebruiksgegevens

Daarbij gebruiken wij de met behulp van analysetools gewonnen geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens om het surfgedrag van alle bezoekers na te gaan en daarmee het design van onze website en ons assortiment in het algemeen te verbeteren. Details over de analysetools kunt u vinden in paragraaf 4.

2.5.2 Direct marketing

Via onze website kunt u zich abonneren op een kosteloze nieuwsbrief. Daarbij worden de bij de aanmelding verzamelde gegevens verwerkt (de gegevens die als verplichte velden zijn aangegeven zijn noodzakelijk voor de ontvangst, de als vrijwillig aangegeven gegevens dienen slechts voor persoonlijke identificatie en selectie van de getoonde informatie).

Wij nemen contact met u op per e-mail of via Messenger met op u persoonlijk en uw interesses of gebruik toegespitste informatie, aanbiedingen en acties voor BRITA-producten en –diensten, hetzij op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, hetzij als u bij ons soortgelijke Artikelen of diensten aanschaft en hierbij uw e-mailadres geeft – ook zonder aparte toestemming.

Per telefoon nemen wij alleen contact met u op met uw uitdrukkelijke toestemming voor op u en uw interesses of gebruik toegespitste informatie, aanbiedingen en promotionele acties voor BRITA-producten en - diensten. Onze zakelijke klanten (BRITA-professionals) informeren wij ook telefonisch over onze BRITA-producten en diensten, als wij uw toestemming redelijkerwijs mogen vermoeden.

Via reclame per post nemen wij ook zonder uw toestemming voor onze diensten contact met u op binnen de wettelijk toegestane proporties.

U kunt tegen het opstellen van gepseudonimiseerde gegevens, het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en productontwikkeling en de daarvoor plaatsvindende contactopname via een bepaalde vorm op ieder gewenst moment als geheel of gedeeltelijk bezwaar maken of evt. verstrekte toestemmingen intrekken. Gebruik a.u.b. passende, voor u beschikbaar gemaakte functies (bijv. de afmeldfunctie in uw persoonlijke klantaccount) of richt een overeenkomstige mededeling schriftelijk (onder vermelding van: gegevensbescherming) of per e-mail aan de onder paragraaf 8 gegeven contactgegevens..

De wettelijke basis voor de verwerking zijn uw toestemming (Artikel 6 (1) sub a AVG) en onze legitieme belangen (Artikel 6 (1) sub f AVG), evt. juncto § 7 lid 3 van UWG [Gesetz gegen unlauterer Wettbewerbe (Wet tegen oneerlijke concurrentie)].

Deze gegevens worden na uw bezwaar resp. herroeping van evt. verstrekte toestemmingen of anders uiterlijk na beëindiging van het gebruik door ons gewist resp. slechts in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm opgeslagen. Indien nodig zullen wij het feit van uw bezwaar opslaan om te verhinderen dat er ook later nog contact met u wordt opgenomen.

2.6 Over de beschikbaarstelling van de website en het opstellen van de diensten

De verwerking van de log-gegevens van de server is nodig voor de beschikbaarstelling van de webpagina's en voor het uitvoeren van diensten die om technische redenen nodig zijn en daarom ook voor het waarborgen van de veiligheid van het systeem.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons legitieme belang de website met onze diensten beschikbaar te stellen (Art. 6 (1) sub f AVG). De verwerking is voor het gebruik van de website om technische redenen en daarom ook voor het waarborgen van de veiligheid van het systeem nodig. Daarom is er hier geen recht van bezwaar.

Deze gegevens worden uiterlijk na 30 dagen gewist.

De log-gegevens van de server worden daarna evt. voor statistische doeleinden en ter verbetering van de kwaliteit van onze aanwezigheid op het internet in anonieme vorm geanalyseerd. Een verbinding van de log-gegevens van de server met uw persoonsgegevens of een samenvoeging van de log-gegevens van de server met andere op personen betrokken gegevensbronnen vindt niet plaats.

2.7 Live-chat/chatbot

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om met ons te communiceren via een chatbot voor het verkrijgen van specifieke informatie en aanvullende diensten zoals productaanbevelingen en -registraties, filterwisselherinnering, wedstrijden en quizzen, enquêtes (NPS), enz. Als u contact wilt opnemen met onze klantendienst, kunt u rechtstreeks vanuit de chatbot worden doorgestuurd naar de live-chat, wanneer deze ondersteuning beschikbaar is. Behalve het IP-adres hebben wij in het algemeen geen persoonlijke informatie van u nodig voor de communicatie. In sommige gevallen (bijv. productregistratie, wedstrijden, enz.) vragen wij om uw naam, adres, reeds geregistreerde producten en e-mailadres, en soms zoals bij productaanbevelingen zullen wij aanvullende vragen stellen over uw waterverbruik (bijv. hoeveelheid gefilterd water, doel van het gebruik, enz.). De geregistreerde gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen in het kader van de behandeling van uw vraag. Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers kunnen in de live-chat aanvullende, door u ingevoerde persoonsgegevens worden vermeld. De aard van deze gegevens hangt sterk af van uw vraag of het probleem dat u ons beschrijft. Aan het einde van de chat kunnen wij u om statistische redenen vragen naar uw tevredenheid over de chatdienst.

Om technische redenen voor het gebruik van de functie wordt een cookie opgeslagen in uw lokale opslag in de door u gebruikte browser. Meer informatie vindt u onder cookie-instellingen.  

De rechtsgrond voor de verwerking is ons legitieme belang onder Art. 6 (1) f) AVG om u de hierboven beschreven chatbot/live-chat dienst te leveren. Als de bedoeling van uw vraag is om een contract te initiëren of te verwerken (inclusief klantendienst en garanties), is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 (1) b) AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van de tevredenheidsenquête over de chatdienst is ons legitieme belang op grond van Art. 6 para. (1) f) AVG.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van Art. 6 (1) f) AVG. Als er bewijs is van dwingende redenen voor de verwerking, kunnen wij uw gegevens blijven verwerken. In dit geval kan dit met name nodig zijn om eerdere communicatie en vragen met u te kunnen bewijzen. Als er geen dergelijke dwingende redenen zijn, beëindigen wij de communicatie met u en verwijderen wij de reeds verzamelde gegevens.

De cookiegegevens die in uw lokale opslag in de gebruikte browser zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde verwijderen. Cookiegegevens in uw lokale opslag ouder dan 14 dagen worden gewist zodra u terugkeert naar onze website waar de functie is geïntegreerd, mits er geen verdere legitieme belangen zijn om ze te bewaren of er geen verdere wettelijke bewaarplichten zijn. Het doel van de bewaartermijn van 14 dagen is dat u geen uitgebreide gegevens hoeft te verstrekken over de geschiedenis van uw vraag. Het draagt ook bij aan de voortdurende kwaliteitscontrole voor onze chatbot-/live-chatservice en de beveiliging van onze IT-systemen.

Als u niet wilt dat uw gegevens langer dan de duur van de chatsessie worden opgeslagen, kunt u ons dat laten weten via onderstaande contactgegevens. Wij zullen in dat geval alle opgeslagen live-chats onmiddellijk verwijderen.

3. Het doorgeven van gegevens

3.1 Het doorgeven van gegevens aan verwerkers

Deels zetten wij dienstverleners in onder inachtneming van de wettelijke vereisten bij de verwerking van een opdracht, d.w.z. op grond van een overeenkomst in opdracht van ons, volgens onze instructies en onder controle van ons.

Verwerkers in opdracht zijn met name

 • technische dienstverleners, van wie wij gebruik maken voor de beschikbaarstelling van de website, bijv. dienstverleners voor onderhoud aan de software, het beheer van het rekencentrum en hosting;
 • technische dienstverleners, van wie wij gebruik maken voor de beschikbaarstelling van functionaliteiten, bijv. technisch noodzakelijke cookies;
 • dienstverleners die voor ons de afwikkeling van bestellingen uitvoeren;
 • dienstverleners voor de praktische uitvoering van reclame en marketing, bijv. callcenters voor telefonische contacten, drukkerijen en lettershops voor het verzenden per post (o.a. ook voor het versturen van teststrips voor de hardheid van water), dienstverleners voor het versturen van e-mails.

In deze gevallen blijven wij verantwoordelijk voor de gegevensverwerking; het doorgeven en de verwerking van persoonsgegevens aan resp. door onze verwerkers in opdracht berust op de wettelijke basis die de gegevensverwerking in kwestie toestaat. Een aparte wettelijke basis is niet noodzakelijk.

3.2 Overdracht van gegevens aan derden

Deels dragen wij uw gegevens ook over aan derden, d.w.z. partners met wie wij buiten een opdrachtverwerking samenwerken. Zulke partners leveren hun diensten als zelfstandig verantwoordelijken; voor de verwerking van uw gegevens door partners geldt uitsluitend hun privacyverklaring.

3.2.1 Betalingsdienstaanbieders

Voor de uitvoering van uw bestellingen dragen wij betalingsinformatie over aan betalingsdienstaanbieders, die de met de bestellingen samenhangende betalingen afwikkelen. Daaronder vallen met name PayPal, PayOn en Elavon. De wettelijke basis voor de overdracht is de uitvoering van de overeenkomst met u, Artikel 6 (1) sub b AVG.

3.2.2 Andere dienstverleners binnen de BRITA-groep

Ten behoeve van de financiële boekhouding worden enkele rekeningen van ondernemingen beheerd, die met BRITA SE gezien § 15 AktG zijn verbonden (BRITA-concern). De wettelijke basis voor de overdracht is ons legitieme belang klantengegevens binnen een ondernemingsgroep voor interne beheersdoelen over te dragen, Artikel 6 (1) sub f AVG.

3.2.3 Lokale distributiebedrijven

Wanneer u een verzoek bij ons indient, kunnen wij uw contactgegevens doorgeven aan een in uw land gevestigde BRITA-groepsonderneming of aan een distributeur die verantwoordelijk is voor de distributie van onze producten, wanneer deze u op basis van de feitelijke verhoudingen (bijv. talenkennis, specialisatie op het gebied van een bepaald product) beter kunnen helpen met uw verzoek.   De rechtsgrondslag voor de overdracht is ons wettelijke belang om ons verkoopproces zo efficiënt mogelijk te maken ten behoeve van de klant, artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

3.2.4 Logistieke bedrijven

Ten behoeve van de verzending dragen wij uw adressen over aan de logistieke dienstverlener. De wettelijke basis voor de verwerking is het sluiten en de vervulling van de koopovereenkomst voor de bestelde Artikelen, Artikel 6 (1) sub b AVG.

4. Cookies en webanalyse

4.1 Wat zijn cookies?

Om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en de relevantie van onze advertenties voor bezoekers van onze website te vergroten, gebruiken wij en onze partners zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op het apparaat van de bezoeker worden geplaatst. Deze stellen ons in staat informatie over een bepaalde periode te verstrekken en de computer van de bezoeker te identificeren. Dit gebeurt ook gedeeltelijk door het gebruik van zogenaamde trackingpixels die niet op de harde schijf van een bezoeker worden geplaatst, maar die nuttig kunnen zijn bij het identificeren van de computer, op dezelfde manier als bij een cookie. De term "cookie" hieronder omvat zowel cookies in technische zin als trackingpixels en vergelijkbare technische methoden.

Als u onze website voor het eerst bezoekt, wordt de informatie over gegevensbescherming op uw startpagina weergegeven met de tekst voor toestemming voor cookies. Door vervolgens door te gaan met actief gebruik van de website en geen bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies, gaat u akkoord met het gebruik van cookies, en deze toestemming wordt in uw browser opgeslagen (in de vorm van een cookie) zodat we u deze informatie niet op elke pagina opnieuw hoeven te tonen. Als deze informatie niet in uw browser verschijnt (bijvoorbeeld door het verwijderen van de browsergeschiedenis), dan wordt deze informatie getoond wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

4.2 Welke cookies gebruiken wij?

Op deze website gebruiken we verschillende categorieën cookies: Technisch essentiële cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn, en daarnaast optionele analytische, functionele of marketingcookies die over het algemeen afkomstig zijn van externe leveranciers:

 • Technisch essentiële cookies

Deze cookies zijn essentieel om het voor u mogelijk te maken onze websites te doorlopen en de functies van de websites te gebruiken. Deze slaan bijvoorbeeld op welke producten u in uw winkelmandje hebt geplaatst of de voortgang van uw bestelproces, stellen u in staat gemakkelijk dealers te zoeken waar u onze producten kunt kopen (bijvoorbeeld door een kaart van uw buurt weer te geven), of bewaren of u akkoord gaat met het gebruik van cookies en uw selectie in de cookie-instellingen. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die bedoeld is voor marketingdoeleinden of die bepaalde winkel die u op het internet hebt bezocht. Deze cookies zijn over het algemeen sessiespecifiek en verlopen aan het einde van uw bezoek aan de website (sessie), tenzij de respectievelijke functie vereist dat deze voor een langere periode worden bewaard (bijvoorbeeld het opslaan van de cookie-instelling). Het deactiveren van deze categorie cookies kan de functies van de website geheel of gedeeltelijk beperken.

De wettelijke basis voor het gebruik van de technisch noodzakelijke cookies en de verwerking van uw gegevens door deze cookies is ons legitieme belang bij het weergeven van de functies van onze website en het beschikbaar stellen ervan voor u, art. 6 (1) lid f van de AVG.

 • Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website in het algemeen gebruiken, welke pagina's ze bijvoorbeeld het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen van websites ontvangen. Deze cookies verzamelen geen gegevens aan de hand waarvan hun bezoekers zouden kunnen worden geïdentificeerd. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden niet gecombineerd met andere informatie over onze bezoekers. Alle informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt om de functionaliteit en service op de website te begrijpen en te verbeteren.

De wettelijke basis voor het gebruik van analysecookies en de verwerking van uw gegevens door de aanbieders van deze cookies is uw voorafgaande toestemming (Art. 6 (1) lid a van de AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de cookie-instellingen, die u kunt openen via de koppeling onderaan de website.

Als u de toestemming voor het gebruik van cookies en de analyse van uw websitegedrag weigert, wordt alleen ping-informatie naar Google verzonden door de Google Consent Mode van het bedrijf Google Ireland Limited, die zonder cookies werkt en geen persoonlijke informatie bevat. Deze informatie, bestaande uit een tijdstempel, gebruikersagent (alleen internet) en de verwijzings-URL, helpt ons conversies te modelleren en zo gaten in de gegevensverzameling te dichten. Zie https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=en&sjid=2900170045572184314-EU voor aanvullende informatie.

 • Functionele cookies

We gebruiken functionele cookies om de prestaties op de website voor u te verbeteren. Verder gebruiken wij om de gegevensbeveiliging bij de overdracht van formulieren zorgvuldig te waarborgen in bepaalde gevallen beveiligingscookies als de reCAPTCHA-service van het bedrijf Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Dit dient in de eerste plaats om menselijke input te onderscheiden van oneigenlijk gebruik door machines en geautomatiseerde verwerking - de zogenaamde bots.

De wettelijke basis voor het gebruik van functionele cookies en de verwerking van uw gegevens door de aanbieders van deze cookies is uw voorafgaande toestemming (Art. 6 (1) lid a van de AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de cookie-instellingen, die u kunt openen via de koppeling onderaan de website.

 • Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om advertenties gerichter op u en uw interesses af te stemmen. Deze worden gebruikt om te beperken hoe vaak u dezelfde advertentie te zien krijgt, om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten en om het gedrag van mensen te begrijpen nadat ze een advertentie hebben gezien. Deze cookies worden over het algemeen op hun pagina's geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder (dat wil in dit geval zeggen, de onze). Deze herkennen dat een gebruiker een website heeft bezocht en geven deze informatie door aan anderen, zoals advertentiebedrijven, of passen hun advertentie zelf aan. Deze cookies zijn vaak gekoppeld aan een websitefunctie die door dat bedrijf wordt verstrekt. We gebruiken deze cookies daarom om een koppeling naar sociale netwerken te maken. Deze kunnen vervolgens de informatie over uw bezoek hergebruiken om de advertenties op andere websites specifiek voor u aan te passen en de informatie over uw bezoek te verstrekken aan de advertentienetwerken die we gebruiken. Op deze manier kunnen de advertenties die u mogelijk echt interesseren, later nauwkeurig aan u worden gepresenteerd op basis van uw surfgedrag. Zelfs in deze gevallen combineren we de met deze cookies verzamelde gegevens niet met andere informatie over onze bezoekers.

De wettelijke basis voor het gebruik van marketingcookies en de verwerking van uw gegevens door de aanbieders van deze cookies is uw voorafgaande toestemming (Art. 6 (1) lid a van de AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de cookie-instellingen, die u kunt openen via de koppeling onderaan de website.

Lijst met analyse-, functionele en marketingcookies

U hebt hier toegang tot de lijst met cookies die we gebruiken en de leveranciers die persoonlijke gegevens van u ontvangen met behulp van de cookies. Daar vindt u meer informatie over de afzonderlijke leveranciers en cookies.

Als u in plaats daarvan meer informatie over deze cookies van ons wilt ontvangen, neemt u contact met ons op via e-mail op: datapolicy@brita.net.

4.3 Hoe kan ik mijn toestemming voor cookies geven of intrekken?

Als u onze website voor het eerst bezoekt, wordt de privacyverklaring met de toestemmingstekst in optionele cookies op de eerste pagina weergegeven. Door op de afzonderlijke categorieën te klikken (analyse-, beveiligings- en targeting- en advertentiecookies) en vervolgens te bevestigen door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het instellen van deze cookies. U kunt deze instellingen op elk moment aanpassen en wijzigen in de cookie-instellingen. U kunt deze openen door op de koppeling onderaan de website te klikken.

5. Links

Wij gebruiken elders op internet links van ons bij websites en diensten van derden, bijv. op kanalen van social media, zoals Facebook, Twitter of Youtube. Voor de gegevensverwerking van dergelijke andere dienstverleners op hun websites zijn uitsluitend derden verantwoordelijk en geldt hun privacyverklaring.

6. Veiligheid

Onze dienstverleners en wij nemen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen teneinde uw door ons beheerde persoonsgegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, aantasting of tegen toegang door onbevoegde personen te beschermen. Onze gegevensverwerking en onze beveiligingsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Bij de overdracht van uw persoonsgegevens aan ons wordt een versleuteling door Secure Socket Layer (SSL) uitgevoerd. Persoonsgegevens die tussen u en ons of een andere onderneming van de BRITA-groep worden uitgewisseld, worden in principe overgedragen via versleutelde verbindingen, die overeenstemmen met de allernieuwste stand van de techniek.

Onze medewerkers en onze dienstverleners die in opdracht werken zijn vanzelfsprekend verplicht tot vertrouwelijkheid.

7. Uw recht op informatie, rectificatie, blokkade of wissing

Iedere natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens wij verwerken heeft ten opzichte van ons in principe (d.w.z. afhankelijk van de specifieke voorwaarden) de volgende rechten:

 • Als u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door BRITA SE heeft, verschaffen wij u gaarne kosteloos op ieder gewenst moment informatie over de over uw persoon opgeslagen gegevens (Artikel 15 AVG).
 • U heeft recht op rectificatie van onjuiste en completering van onvolledige gegevens (Artikel 16 AVG).
 • U heeft recht op blokkade / inperking van de verwerking of wissing van uw persoonsgegevens die niet langer nodig zijn of die op grond van wettelijke verplichtingen zijn opgeslagen (Artikel 17, 18 AVG).
 • U heeft recht op overdracht van gegevens in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat, voor zover u ons de gegevens op basis van een toestemming of een overeenkomst tussen ons en u beschikbaar heeft gesteld (Artikel 20 AVG).
 • U heeft op ieder gewenst moment recht op het aantekenen van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing (vgl. ook paragraaf 2.5, Artikel 21 lid 2 en 3 AVG)).
 • U heeft recht op bezwaar op grond van een verwerking op basis van een legitiem belang, waarbij wij dan onze dwingende redenen kunnen uiteenzetten (Artikel 21 lid 1 AVG). Wij hebben hierboven (zie paragraaf 2) erop gewezen wanneer dit recht bestaat.
 • Indien u toestemming voor een gegevensverwerking hebt verleend, kunt u deze op ieder gewenst moment met werking voor de toekomst herroepen, d.w.z. de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het tijdstip van de herroeping blijft onaangetast. Na de herroeping van een verleende toestemming kunt u onze diensten mogelijkerwijs niet verder gebruiken.

Neem voor uw verzoek contact op met het onder paragraaf 8 vermelde contactadres. Wij behouden ons het recht voor uw identiteit te controleren, zodat uw persoonsgegevens niet bekend worden bij onbevoegde personen.

Daarnaast heeft u het recht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen.

8. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is per post op het volgende adres te bereiken:

Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
E-Mail: mail@kinast.eu
URL: www.kinast.eu

9. Wijzigingen

Van tijd tot tijd is het noodzakelijk de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen. Wij behouden ons daarom het recht voor deze te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de gewijzigde versie van de privacyverklaring ook op deze plaats bekend maken. Als u ons nogmaals bezoekt, moet u daarom de privacyverklaring opnieuw doorlezen.

Versie gedateerd mei 2020