Algemene voorwaarden

General Delivery Conditions


Algemene voorwaarden BRITA Online Shop

Art. 1 Beperkingen van de leveringsomvang

 1. Voor alle overeenkomsten over de verkoop van artikelen die tussen BRITA SE, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Duitsland, tel.: +49 6128/746-0, fax: +49 6128/746 - 355 (hierna "BRITA" genoemd) en de klant worden gesloten, gelden uitsluitend deze Algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd). BRITA levert alleen aan klanten die een leveringsadres in Nederland opgeven.
 2. Klant in de betekenis van deze AV kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn (hierna "Klant" genoemd). Consumenten in de betekenis van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen die overeenkomsten overwegend voor een doel sluiten dat noch aan hun zakelijke hoedanigheid noch aan hun beroepsuitoefening kan worden toegeschreven. Ondernemers in de betekenis van deze voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of handelingsbevoegde personenvennootschappen die bij de contractvorming met de verkoper in uitoefening van hun zakelijke of zelfstandige beroepsmatige uitoefening optreden.

Art. 2 Overeenkomst sluiten

 1. De presentatie van artikelen in de BRITA Online Shop vormt geen bindend Aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst.
 2. De koopovereenkomst komt tot stand doordat de Klant een bestelling (Aanbod) plaatst en BRITA deze (dat) vervolgens accepteert.
 3. De Klant kan een bestelling opgeven door de volgende stappen uit te voeren:
  1. Toevoegen van een artikel aan de winkelwagen.
  2. Bevestigen van de winkelwagen.
  3. Volgen van de verschillende bestelstappen die in de voortgangsbalk voor de bestelling aan de bovenste rand van de betreffende pagina's van de BRITA Online Shop zijn vermeld, waarbij bij iedere stap de vereiste gegevens worden ingevoerd.
  4. Verzenden van de bestelling aan BRITA via de knop of de link "Nu kopen" in de laatste stap van het bestelproces.
 4. Zodra de bestelling is verzonden (d.w.z. geplaatst), stuurt BRITA de Klant een elektronische ontvangstbevestiging, waarin de bestelgegevens nog eenmaal zijn samengevat (Bestelbevestiging). Deze Bestelbevestiging vormt geen acceptatie van het Aanbod van de Klant. De acceptatie vindt plaats middels een e-mail aan de klant, waarin de verzending van het artikel wordt bevestigd (Verzendbevestiging).
 5. BRITA kan weigeren om een overeenkomst met de Klant te sluiten.
 6. De Klant kan bepaalde gegevens over zijn bestelling in iedere fase van het bestelproces controleren en wijzigen. Bovendien heeft deze de mogelijkheid om alle informatie over de bestelling alsmede de door hem vermelde gegevens (inclusief de details en het totale bedrag van de bestelling) in de laatste stap van de procedure vóór het plaatsen van de bestelling te controleren en te wijzigen. De laatste stap in kwestie wordt in de voortgangsbalk van de bestelling boven aan de pagina van de BRITA Online Shop passend gemarkeerd. Deze wordt ook door de aanwezigheid van een knop of een link voor het verzenden (en daardoor plaatsen) van de bestelling weergegeven (in tegenstelling tot de knop "Volgende" die op de eerdere pagina's van de procedure wordt weergegeven).
 7. BRITA archiveert de door de Klant geplaatste bestelling en de gesloten overeenkomst, en stelt deze in de BRITA Online Shop ter beschikking aan de Klant.

Art. 3 Herroepingsrecht

 1. Het volgende herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten bij overeenkomst op afstand:

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BRITA SE, Heinz-Hankammer-Str. 1, 65232 Taunusstein, Duitsland, Tel.: 00800 – 14789632) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nehmen bij terugkeer uit Nederland. Goederen die niet als pakketpost kunnen worden verzonden worden bij de klant afgehaald

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

2. Wegens gezondheids- en hygiënische redenen vervalt het recht om geleverde gesealde goederen terug te sturen als het zegel van het product verbroken is.

Art. 4 Modelformulier voor herroeping 

Aan
BRITA SE
Heinz-Hankammer-Str.1
65232 Taunusstein
Deutschland (Duitsland)
E-Mail: shop@brita.net:

Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1) herroep/herroepen (1)

Besteld op (1) /Ontvangen op (1)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Art. 5 Leverings- en verzendkosten

 1. Voor zover niets anders is overeengekomen, dienen de op de pagina's van de website vermelde verzendkosten door de Klant te worden gedragen. Wanneer de Klant een bestelling via de BRITA Online Shop plaatst, worden de verzendkosten zowel op de pagina's van de website als in de winkelwagen weergegeven. De Klant draagt ook de kosten voor speciale leverings- of verpakkingsmethoden die de Klant nodig heeft.
 2. BRITA behoudt zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren, voor zover dat voor de Klant billijk is. In dat geval draagt BRITA alle aanvullende verzend- en verpakkingskosten die ten gevolge van dergelijke leveringen ontstaan.
 3. Bij wanprestatie van BRITA heeft de Klant pas het recht om de overeenkomst te ontbinden na het vruchteloos verstrijken van een door hem ingestelde, passende uiterste termijn, waarin BRITA de overeenkomst nakomt.
 4. BRITA heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer een van zijn leveranciers zijn contractuele verplichting schendt en hem niet de bestelde artikelen levert. In dat geval verplicht BRITA zich om de Klant zo snel mogelijk over het niet beschikbaar zijn van de bestelde artikelen te informeren en een reeds uitgevoerde betaling onmiddellijk aan hem te restitueren.

Art. 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen die in de BRITA Online Shop, in de orderbevestiging, in de Verzendbevestiging of op andere plaatsen zijn aangegeven, zijn inclusief de telkens geldende btw. Indien een verhoging van de btw van kracht wordt, wanneer de Klant reeds een bestelling heeft geplaatst (het Aanbod heeft afgegeven), dan heeft deze verhoging geen gevolgen voor de door de Klant te dragen kosten.
 2. De Klant kan een betaalmethode uit een lijst met betaalmethoden selecteren.
 3. Om zich tegen kredietrisico's te beschermen behoudt BRITA zich het recht voor om in bepaalde gevallen de levering van artikelen afhankelijk te maken van een vooruitbetaling van maximaal 50%.
 4. Voor zover in de bestelling, de orderbevestiging, de Verzendbevestiging of op andere plaatsen niets anders is vermeld, wordt de door de Klant verschuldigde betaling in de volledige omvang opeisbaar bij de levering van de artikelen. Wanneer de Klant facturen niet binnen 30 dagen na opeisbaarheid en ontvangst van de facturen betaalt, heeft BRITA (onverminderd andere rechtsmiddelen) het recht om een standaard rentevoet van 5 procentpunten boven de telkens geldende basisrentevoet te berekenen. BRITA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om andere rechtsmiddelen vanwege niet-betaling te doen gelden.
 5. Bij het eerste betalingsverzoek (eerste aanmaning) (tenzij de formele niet-betaling door de Klant enkel een gevolg is van deze aanmaning) wordt een toeslag van € 2,50 berekend, die bij het tweede betalingsverzoek (tweede aanmaning) tot € 5,00 wordt verhoogd. Dat is onverminderd het recht van de partijen om aan te tonen dat de daadwerkelijk ontstane kosten hoger of lager zijn dan dit bedrag.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. BRITA behoudt zich het eigendom van de artikelen voor tot en met de volledige betaling waarop deze recht heeft.
 2. Indien de Klant de verschuldigde betaling niet volledig verricht, heeft BRITA het recht om de overeenkomst te ontbinden na het vruchteloos verstrijken van een door hem ingestelde uiterste termijn. In geval van ontbinding neemt BRITA de artikelen terug en kan eventueel eisen dat de Klant alle tegen derden ingediende aanspraken op cessie van de artikelen aan BRITA overdraagt.

Art. 8 Kwaliteitsgebreken

 1. In overeenstemming met de volgende bepalingen waarborgt BRITA dat alle geleverde artikelen op het tijdstip van de risico-overgang naar de Klant vrij zijn van gebreken aan het product.
 2. BRITA verhelpt gebreken aan het product binnen een passende termijn (levering van een product zonder gebrek) door het verhelpen van het gebrek (Kosteloos herstel) of door levering van een product zonder gebrek (Vervangende levering). Indien de levering van een product zonder gebrek niet plaatsvindt of de levering van een product zonder gebrek voor de Klant niet billijk is of door BRITA wordt geweigerd - of wanneer dat om andere redenen gerechtvaardigd is - heeft de Klant onbeperkt het recht zijn wettelijke rechten op herroeping of mindering of evt. schade- en onkostenvergoeding op te eisen. In geval van een onbeduidend gebrek aan het product bestaat er geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
 3. BRITA is niet meer aansprakelijk, wanneer de Klant het product zonder toestemming van BRITA zelf verandert of door een derde laat veranderen, tenzij de Klant aantoont dat de desbetreffende gebreken noch volledig noch gedeeltelijk door de verandering zijn veroorzaakt en de verandering de latere werking niet in gevaar brengt.
 4. BRITA is niet aansprakelijk voor gebreken aan het product die door normale slijtage, externe invloeden of door onvakkundig gebruik ontstaan.

Art. 9 Aansprakelijkheid

 1. BRITA is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade door lichamelijk letsel of voor schade die door frauduleus gedrag, opzet of grove nalatigheid van BRITA, zijn wettelijke vertegenwoordiger of assistenten, is veroorzaakt. Indien de Klant een consument is met woonplaats in Nederland die het product particulier gebruikt, is BRITA aansprakelijk voor lichamelijk letsel dat door een defect product is veroorzaakt, conform artikel 6:185 van het Burgerlijk wetboek en met uitsluiting van alle andere vormen van schade of vergoedingen conform artikel 6:190 van het Burgerlijk wetboek. Iedere andere aansprakelijkheid die zich uit deze Algemene voorwaarden laat afleiden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Voor overige schades is BRITA in overeenstemming met de volgende bepalingen aansprakelijk voor zover er uit de door BRITA verstrekte garantie niets anders resulteert:
  De aansprakelijkheid van BRITA is in hoogte beperkt tot contracteigen, voorzienbare schade wanneer de schade te herleiden is naar een licht nalatige overtreding van essentiële contractuele verplichtingen of naar plichten waarvan de nakoming essentieel is voor de reglementaire uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de Klant conform de regels mag vertrouwen (Kardinale plichten).
  In alle andere gevallen is een aansprakelijkheid van BRITA voor gering nalatig veroorzaakte schade uitgesloten.
 3. Ondanks de vergevorderde stand van de techniek is de gegevensoverdracht via het internet niet foutloos en/of niet altijd beschikbaar. Dientengevolge is BRITA niet aansprakelijk voor de voortdurende en ononderbroken beschikbaarheid van de BRITA Online Shop of voor de technische of elektronische fouten waarvoor deze niet verantwoordelijk is en die tijdens een transactie optreden, met name vertragingen bij de bewerking of acceptatie van een koopaanbod.
 4. De voornoemde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de organen, de wettelijke vertegenwoordigers en de medewerkers van BRITA alsmede voor assistenten van BRITA.

Art. 10 Beperkingen

 1. De rechten van de Klant op levering van een product zonder gebreken en op schadevergoeding vanwege een gebrek verjaren na twee jaar vanaf het indienen van een klacht door de koper aan de verkoper, die binnen een passende termijn na het ontdekken van het gebrek is ingediend, tenzij er sprake is van bedrog. Het recht om de overeenkomst te herroepen of het verschuldigde bedrag te verminderen, vervalt wanneer de termijn voor de claim van de Klant voor de levering of de levering van een zaak zonder gebreken reeds is verstreken. Indien de Klant ondernemer is, is deze verplicht om de klacht dat de door BRITA geleverde producten niet aan zijn rechtmatige verwachtingen voldoen, binnen twee maanden na het bekend worden van het betreffende voorval aan BRITA mede te delen. Anders sluit de Klant zijn rechten uit met betrekking tot dit voorval.
 2. Claims van de Klant die op een andere plichtsverzaking dan een gebrek berusten, verjaren - behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid - binnen drie jaar vanaf het ontstaan van de claim. Dat geldt niet voor schadeclaims in verband met lichamelijk letsel.

Art. 11 BRITA's "Geld-terug-garantie"

 1. BRITA biedt een vrijwillige geld-terug-garantie voor overeenkomstig gemarkeerde producten in de BRITA Online Shop aan.
 2. De Klant heeft het recht de artikelen die onder de geld-terug-garantie vallen, binnen 30 dagen zonder opgave van redenen aan BRITA te retourneren. Deze termijn van 30 dagen begint met de ontvangst van de artikelen door de Klant. Voor handhaving van de termijn is de tijdige verzending van het artikel voldoende.
 3. De aan het retourneren verbonden risico's komen ten laste van de Klant. Bovendien geldt artikel 3 ook voor het retourneren en het dragen van de kosten voor het retourneren.
 4. Voor een door de reglementaire ingebruikname van het artikel ontstane waardevermindering van het artikel hoeft de Klant geen vergoeding te geven. Wanneer en voor zover de Klant reeds een betaling (d.w.z. de koopprijs en verzendkosten) voor het geretourneerde artikel heeft verricht, restitueert BRITA dit bedrag binnen 30 dagen. Voor het geval de Klant slechts een deel van het in het kader van de geld-terug-garantie gekochte artikel retourneert, waarbij de Klant het artikel als enkel artikel binnen een grotere bestelling van verschillende artikelen heeft besteld, restitueert BRITA de koopprijs van het geretourneerde artikel alsmede een deel van de verzendkosten.

Art. 12 Verrekening/retentie/cessie

 1. De Klant kan eigen vorderingen alleen verrekenen, wanneer deze tot vaststelling van een recht rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist of erkend zijn. Een retentierecht bestaat niet indien dit recht berust op claims uit een andere contractverbintenis. Indien de Klant consument is, is het recht om een vordering die deze jegens BRITA heeft, met een vordering van BRITA jegens deze klant/consument te verrekenen, niet beperkt of uitgesloten.
 2. Indien de Klant ondernemer is, kunnen de aanspraken jegens BRITA niet worden gecedeerd.

Art. 13 Diversen

 1. Voor de rechtsbetrekkingen tussen de Klant en BRITA geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten over de internationale aankoop van artikelen (CISG, Wenen, 11 april 1980). Indien de Klant consument is, laat deze rechtskeuze de dwingende bepalingen van het recht in Nederland onaangetast, wanneer de Klant hier zijn gebruikelijke verblijfsplaats heeft.
 2. Indien de Klant koopman is, deze geen algemeen bevoegde rechtbank in het binnenland heeft of na contractvorming zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfsplaats uit Nederland verplaatst of indien de woonplaats of gebruikelijke verblijfsplaats op het tijdstip van de aanhangigmaking niet bekend is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die in de vestigingsplaats van BRITA, 65232 Taunusstein. BRITA heeft echter ook het recht de Klant in zijn woonplaats aan te klagen.Indien de Klant een consument is met woonplaats in Nederland, heeft deze het recht om BRITA voor een bevoegde rechtbank in zijn woonplaats aan te klagen.
 3. De Europese Commissie stelt een platform beschikbaar voor online arbitrage (OS). Dit is via het volgende internetadres bereikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. BRITA is niet bereid of verplicht aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillencommissie deel te nemen.

Bijzondere aanvullende voorwaarden voor de "Filterservice"

Art. 1 Toepassingsgebied van leveringsbeperkingen

 1. Voor alle overeenkomsten op afstand die tussen BRITA en de Klant via de BRITA Online Shop voor de "Filterservice" worden gesloten, gelden voor de BRITA Online Shop, naast de AHV, deze bijzondere aanvullende voorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd). 
 2. Wanneer en voor zover deze Voorwaarden van de Algemene voorwaarden afwijken, hebben deze voorrang op de AV.

Art. 2 Voorwerp van de overeenkomst

De overeenkomst "Filterservice" is een overeenkomst voor de levering van een door de Klant bepaald aantal geselecteerde filterpatronen gedurende een gedurende een bepaalde periode in de vorm van meerdere, aparte leveringen. De leveringstermijnen alsmede het aantal filterpatronen die in deze termijnen dienen te worden geleverd, worden in de bestelling van de Klant vastgelegd.

Art. 3 herroepingsrecht

 1. Het volgende herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten bij overeenkomst op afstand:

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BRITA SE, Heinz-Hankammer-Str. 1, 65232 Taunusstein, Duitsland, Tel.: 00800 – 14789632, shop@brita.net) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nehmen bij terugkeer uit Nederland. Goederen die niet als pakketpost kunnen worden verzonden worden bij de klant afgehaald

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

2. Wegens gezondheids- en hygiënische redenen vervalt het recht om geleverde gesealde goederen terug te sturen als het zegel van het product verbroken is.

Art. 4 Modelformulier voor herroeping

Aan
BRITA SE
Heinz-Hankammer-Str. 1
65232 Taunusstein
Deutschland (Duitsland)
E-Mail: shop@brita.net:

Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1) herroep/herroepen (1)

Besteld op (1) /Ontvangen op (1)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Art. 5 Levering en verzendkosten

BRITA draagt de verzendkosten voor het leveren van filterpatronen in het kader van de Filterservice. Alleen de kosten voor spoedzendingen of speciale verpakkingen op wens van de Klant komen ten laste van hem.

Art. 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

De Klant dient het overeengekomen bedrag voor iedere afzonderlijke zending te betalen. Dit door de Klant verschuldigde bedrag dient na de facturering zonder enige aftrek te worden betaald. BRITA heeft het recht om de overeenkomstige factuur 10 dagen voor de desbetreffende levering uit te schrijven.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. De filterpatronen van een levering blijven tot en met de volledige betaling van de koopprijs voor de betreffende levering het eigendom van BRITA.
 2. Indien de Klant het voor een bepaalde levering opeisbare bedrag niet volledig betaalt, heeft BRITA het recht om de overeenkomst met betrekking tot de betreffende levering of toekomstige leveringen vóór de vervaldatum gedeeltelijk of door een schriftelijke mededeling aan de Klant volledig te ontbinden.

Art. 8 Recht op opzegging

De Filterservice-overeenkomst is een overeenkomst voor de periodieke levering van artikelen gedurende een bindende, vooraf vastgelegde periode die niet automatisch wordt verlengd. Een gewone opzegging is tijdens de contractduur uitgesloten. Het recht van de Klant om de overeenkomst om bijzondere redenen buitengewoon op te zeggen en het herroepingsrecht conform art. 3 van deze voorwaarden blijven daardoor onverminderd van kracht.

Versie: september 2022


General Terms of Delivery

1. Area of validity

 1. These terms of delivery apply to contracts of BRITA SE and its affiliated companies ("BRITA" or "we") with customers for the delivery of movable goods ("goods" or "product(s)"). They also apply mutatis mutandis to works and services.
 2. Our deliveries, services and offers are made exclusively in accordance with these terms. They also apply to all future transactions even if they are not expressly agreed again. Customer acknowledgements referring to his own business and/or purchasing terms shall not become part of the contract.
 3.  Our delivery terms shall only apply to contractors under the terms of § 310 para.1 BGB

2. Quotations and conclusion of the contract

 1. Our offers are non-binding, unless the binding nature of the offer has been expressly indicated; this also applies to the presentation of goods in the online shop. Contracts are only concluded when we accept the customer's order (offer) by means of a written order confirmation or our delivery, in which case the invoice replaces the order confirmation.
 2. Drawings, illustrations, dimensions, weights or other performance characteristics are only binding if this has been agreed in writing.
 3.  We reserve ownership rights and copyright to quotation documents, illustrations, drawings, calculations and other documentation. They may not be passed on to third parties.
 4. Documents that are marked "confidential" must be kept secret. The customer requires our express written permission before passing them onto a third party.

3. Prices, payment terms, charging, retention

 1. Prices are ex-works plus the currently applicable statutory sales tax.
 2. Unless otherwise stated we shall be bound by the prices contained in our quotations marked as binding for four weeks from the date of the quotation. 
 3. Unless otherwise agreed our invoices are payable without deduction 30 days after the invoice has been issued. This period is calculated by the date we receive the payment.
  Notwithstanding the customer's other provisions we shall be entitled to set payments off first of all against earlier debts and will inform the customer of the method use to allocate payment. Should costs and interest already have arisen we shall be entitled to set off the payment first of all against the costs, then against the interest and finally against the principal service.
 4. The deduction of a discount requires a special written agreement.
 5. Should the customer fall behind with payments we shall be entitled to demand interest of 8% above the basic annual interest rate from the relevant date (§ 247 BGB). The possibility of our asserting further claims against the customer remains unaffected by this.
 6. Should we become aware of circumstances that cast doubt on the customer's creditworthiness, particularly if a cheque and/or a bill of exchange is not honoured, we shall be entitled to make the remaining debt payable, even if we have accepted cheques. In this case we shall also be entitled to demand pre-payments or some form of security.
 7. The customer shall only be entitled to set off rights if his counter claims have been legally established or recognised by us. He is also only entitled to exercise his right to retention insofar as his counter claim is based on the same contractual relationship and has been legally established, indisputed or has been acknowledged by us.
 8. When using the payment method SEPA Direct Debit Mandate, we undertake to send you advance notice at least 2 calendar days before the due date.

4. Delivery period, partial deliveries, trading units, acceptance default

 1. Delivery dates or periods require written confirmation from us if they are to be binding. In all other cases delivery dates or periods are non-binding.
 2. The delivery period will be observed as long as we receive the right supplies at the correct time. We shall notify the customer as soon as possible should delays arise.
 3. We shall be entitled to make partial deliveries or perform partial services at any time.
 4. We reserve the right to round the customer's order quantities up or down to complete trading units.
 5. Observing our delivery and performance obligations requires the customer to fulfil his obligations properly and in good time.
 6. Should the customer delay acceptance or should he infringe other obligations to co-operate, we shall be entitled to demand any damages arising including any additional expenses. In this case the risk of any accidental loss or any accidental deterioration in the article purchased shall pass to the customer for the period for which he delays acceptance.

5. Transfer of risk

 1. Goods shall be transported or collected after consultation with the customer.
 2. The risk is transferred to the customer as soon as the consignment has been transferred to the person who is to deal with transportation or as soon as it has left our stores (ex ramp) for despatch (delivery date). Should the despatch be impossible through no fault of our own the risk is transferred to the customer when he is notified that the goods are ready for despatch.

6. Claims for defects

 1. Should there be a defect in the item purchased for which we are responsible the customer shall be entitled to demand a remedy within a reasonable time.
 2. Claims for defects by the customer presuppose that he has carried out the testing obligations and complied with the obligation to notify defects in time in accordance with § 377 HGB.
 3. The notice of defect shall be sent to us in writing as soon as a defect has been detected.
  Claims by the customer for expenses required for remedying the defect, in particular transport, despatch, labour and material costs shall be precluded if costs increase because the purchased item was taken to a place other than the place of fulfilment unless this complied with its use according to the regulations.
 4. Should the second remedy fail after a reasonable time and/or it is not possible or reasonable to make a replacement delivery, the customer may demand either a reduction in the price or cancellation of the contract. Claims for damages may only be made under the provisions of Clause 8 of these General Delivery Terms.
 5. No claims for defects may be made for insignificant defects and for natural wear and tear.
 6. Claims for defects may only be made within 12 (twelve) months of delivery.
 7. The above provisions only include claims for defects in the purchased item and exclude other claims for defects of any kind.

7. Installation of the goods at third parties

If the goods are resold by the customer to a third party and installed there, the customer shall be liable for ensuring that the installation is carried out professionally and in accordance with the state of the art. The customer shall be fully liable to BRITA for all costs incurred by BRITA as a result of BRITA remedying installation defects for which the customer is responsible at the request of the third party or the customer.

8. Industrial property rights and copyright

 1. Should claims be made against the customer for infringing commercial protection rights or a copyright as a result of his use of the purchased article within a year of delivery we shall be obliged to procure for the customer the right to continued use. A requirement for this shall be that the customer shall inform us immediately in writing of any third party claims and we reserve the right to take any defensive measures and any out of court measures. Under these terms should further use of the item not be possible under economically defensible terms, it shall be considered agreed that we shall either convert the item to eliminate the deficiency in title or replace or withdraw the item and refund the purchase price paid to us less an amount to cover the age of the purchase.
 2. Claims against us are precluded if rights infringements are caused because the purchased item was not used in the manner provided for in the contract. Moreover the provisions as set out in Clause 9 shall apply.
 3. We assume no liability for infringements of rights by the purchased item if has been produced based on construction documents or other specifications provided by the customer.

9. Limitation of liability

We shall only be liable for damages, for whatever legal reason,

 1. for malice aforethought
 2. for gross negligence
 3. for culpable injury to life, body, health
 4. for defects that we have concealed maliciously or whose absence we have guaranteed
 5. according to the Product Liability Act.

For a culpable infringement of essential contractual obligations we shall also be liable for slight negligence but limited to damages that are typical of the contract and which could have been reasonably foreseen.

Further claims are precluded.
 

10. Retention of title

 1. The goods remain our property (goods subject to reservation of title) until all payments have been made (including any balancing payments from the current account) that are due to us from the customer for any legal reason either now or in the future. Finishing or re-modelling is always carried out for us as the manufacturer but without any obligation for us. We shall be entitled to joint ownership of the new article in the ratio of the value of the goods subject to reservation of title (invoice value) to the new article. In this case the customer shall keep the article safe for us free of charge. Should the customer resell the new article Clause 10.3 shall apply to this accordingly. We undertake to release the securities we are entitled to on request either in whole or in part if their value exceeds our claims permanently by more than 20%.
 2. Provided that the customer receives payment from his customer in turn or makes the proviso that title only passes to his customer when he has fulfilled his payment obligations he is entitled to process and dispose of the goods subject to reservation of title properly as long as he is not in arrears. Pledging or security transfers of title are not permitted. The customer is obliged to insure the goods subject to reservation of title against all normal risks. The customer shall cede to us immediately as a precaution all receivables relating to the goods subject to reservation of title arising from reselling or for any other legal reason (insurance, unauthorised action). We authorise the customer to collect the receivables ceded to us in their own name for our account. This may be cancelled at any time. This authorisation to collect payments may only be cancelled if the customer does not comply properly with his payment obligations.
 3. With third party access to the goods subject to reservation of title, especially in the event of impoundment, the customer shall indicate our title and inform us immediately so that we may assert our rights to title. Should the third party not be in a position to refund any court or out of court costs arising from this the customer shall be liable for these.

11. Installation, repairs and other services

The following also applies to installations, repairs and other services if agreed in the individual contract:

 1. With deliverables risk is transferred to the customer as soon as they are inspected and accepted. Our deliverables are considered accepted 2 weeks after our notification that they are ready to be inspected unless the customer complains about major existing defects in writing within this period.
 2. The customer shall instruct our personnel about safety regulations and risks at his own expense and to take all the necessary measures to protect people and property in the work place. The customer shall support our personnel as required when carrying out the work at his own expense and shall provide any necessary assistance.
 3. The customer's auxiliary services must guarantee that our work can be started as soon as our personnel arrive and can be carried out without delays until inspection and acceptance.
 4. Should the customer not fulfil his obligations we shall be entitled, but not obliged, to carry out the actions that are the customer's responsibility instead of him and at his expense.
 5. If a service is not performed for reasons for which we are not responsible the customer shall pay for the services we have already performed and any costs arising.
 6. When parts are replaced the replaced parts become our property.
 7. Should the service founder or be downgraded through no fault of our own before acceptance, the customer shall pay the price less any costs saved.
 8. Repair periods are only binding if they have been confirmed by us in writing.
 9. With installations, repairs and other services the customer shall be entitled to a reduction as set out in legal provisions if - taking into consideration the legal exception cases - during the delay a reasonable period set for us to perform the service elapses without the services being performed. There is also the right to demand a reduction in other cases where defects have failed to be remedied. The customer is only entitled to withdraw if the installations, repairs and other services are demonstrably no use to the customer in spite of the reduction.

12. Confidentiality    

If there is no express agreement to the contrary, the information supplied to us in connection with orders shall not be considered confidential. 

13. Data protection    

If you provide your e-mail address when placing an order, we will use it to contact you by e-mail with commercial information, offers and beneficial promotions for BRITA products and services customised to you personally and your interests or use without any separate consent. If you do not wish to receive such commercial e-mails, you have the right to object to the processing of your data for direct marketing at any time with future effect and without any costs (cf. also section 2.5, Art. 21 para. 2 and 3 of the GDPR); the lawfulness of the data processing remains unaffected up to the time of your objection. You can object to the processing of your data for direct marketing at the time of placing your order or any time later by sending us an e-mail to info@brita.net (subject “Objection of processing of my data for direct marketing”) or you can object any time by using the “unsubscribe” option integrated in every commercial e-mail you will receive from us (the unsubscribe option is placed in the footer of our commercial e-mails).

14. General provisions

 1. The purchased good is subject to registration and is intended only for use or consumption in the country to which it is delivered.
 2. Should a provision of these terms and the further agreements made be or become invalid, the validity of the other terms shall not be affected by this. The contractual partners shall undertake to replace the invalid provision with a ruling as close as possible to the desired economic result.
 3. If the customer is a businessman under the terms of the Commercial Code, a legal person in public law or a separate estate governed by public law, the place of the registered office of BRITA shall be the exclusive place of jurisdiction for all disputes arising directly or indirectly from the contractual relationship unless another place of jurisdiction is compulsorily prescribed. 
 4. German law applies exclusively to the contractual relationships between us and the customer excluding the law of conflicts and United Nations' convention on contracts for the international sale of goods (CISG).

Version: April 2021