Klantenservice

Algemene Voorwaarden

Deze bepalingen maken deel uit van elke overeenkomst die tussen u en BRITA wordt gesloten.
Algemene voorwaarden BRITA Online Shop

Art. 1 Toepasselijkheid

Alle overeenkomsten op afstand voor de verkoop van goederen die worden aangegaan tussen BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Duitsland, tel: +49 6128 / 746-0, fax: +49 6128 / 746 - 355 (hierna te noemen: "BRITA") en de klant worden uitsluitend beheerd door deze algemene voorwaarden.

Art. 2 Afsluiting van overeenkomst

(1) De presentatie van goederen in de BRITA Online Shop vormt geen bindend aanbod om een verkoopovereenkomst aan te gaan.
(2) De verkoopovereenkomst wordt aangegaan met het plaatsen van een order door de klant (aanbod) en de hierop volgende acceptatie door BRITA. BRITA stuurt nadat de order is overgedragen een e-mail naar de klant waarin de order wordt bevestigd en de details van de order staan vermeld (orderbevestiging). Deze orderbevestiging vormt geen acceptatie van het aanbod van de klant. Acceptatie vindt plaats via een andere e-mail naar de klant, waarin verzending van de goederen wordt bevestigd (bevestiging van verzending).
(3) BRITA kan weigeren een overeenkomst met de klant aan te gaan.

Art. 3 Recht van ontbinding van overeenkomsten op afstand

(1) Indien de klant een in Nederland gevestigde consument is, heeft hij/zij het recht om de overeenkomst te ontbinden zoals uiteengezet in de onderstaande informatie over recht van ontbinding, mits de overeenkomst uitsluitend is aangegaan door middel van telecommunicatie, zoals per brief, telefonisch, per fax, e-mail of online:

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [ BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Duitsland, Tel.: 00800 – 14789632, shop@brita.net ] via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

- Einde informatie over recht van ontbinding-

(2) Wegens gezondheids- en hygiënische redenen vervalt het recht om geleverde gesealde goederen terug te sturen als het zegel van het product verbroken is.

Art. 4 Retourneren van goederen bij ontbinding

(1) Indien de klant zijn/haar recht van ontbinding uitoefent is hij/zij verplicht om reeds ontvangen goederen per direct terug te zenden naar BRITA, mits de goederen teruggezonden kunnen worden als pakketpost. De risico's in verband met de retourzending worden gedragen door BRITA. In alle andere gevallen worden de kosten van de retourzending gedragen door BRITA. Goederen die niet als pakketpost kunnen worden verzonden worden bij de klant afgehaald.
(2) BRITA accepteert ook goederen die worden geretourneerd op basis van "freight collect" (niet franco). In dit geval betaalt de klant echter de aanvullende kosten vergeleken met een voldoende gefrankeerde retourzending via UPS.
(3) De klant dient het waardeverlies te vergoeden indien de goederen zijn verslechterd doordat ze zijn gebruikt zoals bedoeld, of indien een andere verslechtering is opgetreden waarvoor de klant verantwoordelijk is, indien de goederen zijn verloren of indien retourzending om andere redenen onmogelijk wordt. Dit geldt niet indien de verslechtering uitsluitend kan worden toegeschreven aan inspectie van de betreffende zaak, die bijvoorbeeld uitgevoerd kan zijn in een winkel. Bovendien kan de klant de verplichting om BRITA te compenseren voor waardeverlies door verslechtering als gevolg van bedoeld gebruik van de zaak vermijden, door de zaak niet te gebruiken als een eigenaar en door alle andere handelingen die de waarde negatief kunnen beïnvloeden te staken.

Art. 5 Levering en verzendkosten

(1) De klant dient de verzendkosten te betalen zoals vermeld op de webpagina's, tenzij anders is overeenkomen. Wanneer orders worden geplaatst via de BRITA Online Shop, worden de verzendkosten vermeld op de webpagina's en in de winkelwagen. De kosten van spoedzendingen of speciale verpakkingen op verzoek van de klant dienen door de klant te worden gedragen.
(2) BRITA behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten tenzij de klant dit onredelijk acht. Extra verzend- en verpakkingskosten als gevolg van gedeeltelijke leveringen worden gedragen door BRITA.

(3) Indien BRITA in gebreke blijft, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden nadat een redelijke termijn die de klant heeft gesteld voor uitvoering door BRITA is verstreken zonder het gewenste resultaat.

(4) BRITA heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien een leverancier van BRITA zijn contractuele verplichtingen schendt en de bestelde goederen niet aan BRITA levert. In dit geval zal BRITA de klant onmiddellijk inlichten dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn en betalingen die al door de klant zijn gedaan onmiddellijk restitueren.

Art. 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Alle prijzen die staan vermeld in de BRITA Online Shop, in de per e-mail verzonden orderbevestiging (de orderbevestiging), in de bevestiging van verzending of elders, zijn inclusief Duitse BTW volgens het dan geldende tarief. De in de bevestiging van verzending vermelde prijs is bepalend. In het geval deze prijs afwijkt van de prijs in de orderbevestiging of op de website van de BRITA Online Shop, heeft de klant het recht om de koopovereenkomst te ontbinden door BRITA GmbH hiervan per e-mail in kennis te stellen, op voorwaarde dat de e-mail binnen 5 dagen na ontvangst van de bevestiging van verzending naar de BRITA Online Shop wordt verzonden. Indien een BTW-stijging van kracht wordt nadat de klant een bestelling heeft geplaatst (indienen van het aanbod) zal dit geen invloed hebben op de bruto aankoopprijs die de klant dient te betalen.

(2) De klant kan een betalingsmethode kiezen uit een lijst van betalingsmethoden.

(3) Teneinde zich tegen kredietrisico's te beschermen behoudt BRITA zich het recht voor om
de levering van goederen in bepaalde gevallen afhankelijk te maken van vooruitbetaling.

(4) Voor zover niet anderszins in de order, de orderbevestiging, de bevestiging van verzending of elders is vermeld, dient het bedrag dat de klant verschuldigd is binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. BRITA heeft - onverminderd enige andere vorderingen – het recht om bij wanbetaling rente in rekening te brengen van 5 procentpunten boven het verplichte rentetarief dat in Nederland van toepassing is op consumenten indien de klant een consument is die woonachtig is in Nederland en een rente van 5 procentpunten boven de dan geldende basisrente voor alle overige klanten die in Nederland woonachtig zijn of daar gevestigd zijn. BRITA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in het geval van wanbetaling verdere aanspraken te doen gelden.

(5) Voor het eerste betalingsverzoek (eerste herinnering) - behalve als de klant officieel in gebreke is als gevolg van dit betalingsverzoek / deze herinnering - zal een bedrag van €2,50 in rekening worden gebracht; voor het tweede betalingsverzoek (tweede herinnering) wordt €5,00 in rekening gebracht. Voorts heeft BRITA het recht om incassokosten te berekenen tot 10 % van de uitstaande vordering, met een minimum van 100 euro.

Art. 7 Behoud van eigendom

(1) BRITA blijft eigenaar van de goederen totdat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.
(2) Indien de klant het verschuldigde bedrag niet volledig betaalt, heeft BRITA het recht om de overeenkomst te ontbinden na afloop van een vastgestelde en redelijke extra betalingsperiode. Na ontbinding neemt BRITA de goederen terug en kan BRITA, al naargelang, eisen dat de klant alle vorderingen jegens derden voor teruggave van de goederen overdraagt aan BRITA.

Art. 8 Gebreken in de kwaliteit

(1) BRITA garandeert overeenkomstig de onderstaande bepalingen dat alle geleverde goederen vrij zijn van kwaliteitsgebreken op het tijdstip waarop het risico overgaat op de klant.

(2) BRITA zal kwaliteitsgebreken corrigeren binnen een redelijke periode (levering van een zaak zonder gebreken) door ofwel het defect te verhelpen (repareren) of door goederen te leveren die vrij zijn van defecten (levering van vervanging). In het geval dat geen levering van een zaak zonder gebreken plaatsvindt of dat levering van een zaak zonder gebreken niet acceptabel is voor de klant of door BRITA wordt geweigerd - of waar dit om andere redenen gerechtvaardigd is - heeft de klant zonder enige beperking recht om de wettelijke rechten tot ontbinden van de overeenkomst uit te oefenen, of om de betaling te verminderen of, waar van toepassing, om schadevergoeding en vergoeding van onkosten te eisen. In het geval van een onbeduidend kwaliteitsgebrek is er geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

(3) BRITA is niet langer aansprakelijk indien de klant zonder toestemming van BRITA de goederen zelf modificeert of door derden laat modificeren, tenzij de klant bewijst dat de betreffende defecten noch geheel, noch gedeeltelijk zijn veroorzaakt door de modificatie en dat de modificatie de daarop volgende werking niet bemoeilijkt.

(4) BRITA is niet aansprakelijk voor kwaliteitsgebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, externe schokken of incorrect gebruik.

Art. 9 Aansprakelijkheid

(1) BRITA is aansprakelijk voor schade overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake lichamelijk letsel volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet (ProdHaftG), schade door frauduleus gedrag, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid aan de zijde van BRITA, de wettelijke vertegenwoordigers van BRITA of personen die BRITA inzet voor de uitvoering van haar verplichtingen. Indien de klant een in Nederland woonachtige consument is die het product gebruikt in de privésfeer, is BRITA aansprakelijk voor lichamelijk letsel veroorzaakt door een defect product conform artikel 6:185 BW en uitsluitend voor andere schade of schadevergoeding waarnaar wordt verwezen in artikel 6:190 BW. Elke andere aansprakelijkheid die zou kunnen worden ontleend aan deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

(2) BRITA is aansprakelijk voor enige andere schade of verlies overeenkomstig de onderstaande bepalingen, tenzij anderszins staat aangegeven in de door BRITA gegeven garantie:
BRITA’s aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag van voorzienbare schade die typerend is voor de overeenkomst in het geval van schade die het gevolg is van een kleine nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen, of de uitvoering van verplichtingen die voorwaarde zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst en waarop de klant in het algemeen kan vertrouwen (fundamentele verplichtingen).
In alle andere gevallen is alle aansprakelijkheid van BRITA met betrekking tot schade of verliezen door kleine nalatigheden uitgesloten.

(3) Ondanks de geavanceerde huidige technologie is de communicatie van gegevens via het internet niet vrij van defecten en/of te allen tijde beschikbaar. Om die reden is BRITA niet aansprakelijk voor de voortdurende beschikbaarheid zonder storingen van de BRITA Online Shop, of voor technische en elektronische defecten waarop BRITA geen invloed heeft en die zich voordoen tijdens een zakelijke transactie, in het bijzonder vertragingen in de verwerking of acceptatie van een koopaanbod .

(4) De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn tevens van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van uitvoerende organen, wettelijke vertegenwoordigers en personeel van BRITA, alsmede de personen die BRITA inzet voor de uitvoering van haar verplichtingen.

Art. 10 Beperking

(1) Eisen van de klant met betrekking tot levering van een zaak zonder gebreken en voor schadevergoeding voor een defect zijn onderworpen aan een vervaldatum van twee aar na levering van de betreffende goederen aan de klant, tenzij sprake is van bedrieglijke bedoelingen. Het recht om de overeenkomst te ontbinden of om het verschuldigde bedrag te reduceren komt te vervallen indien de periode voor een eis van de klant met betrekking tot levering of levering van een zaak zonder gebreken reeds is verstreken. De klant is verplicht om een claim dat de door BRITA geleverde producten niet voldoen aan zijn/haar gerechtvaardigde redelijke verwachtingen binnen twee maanden na het betreffende voorval en nadat hij/zij zich bewust is geworden van het betreffende voorval in te dienen bij BRITA. Nalaten dit te doen leidt tot verlies van de rechten die de klant heeft met betrekking tot een dergelijk voorval.

(2) Voor claims van de klant die zijn gebaseerd op enig plichtsverzuim anders dan een defect geldt een vervaldatum van drie jaar vanaf het moment dat de claim zich voordoet - behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. Dit geldt niet voor schadeclaims in verband met lichamelijk letsel.

Art. 11 Geld-terug-garantie van BRITA

(1) BRITA biedt een vrijwillige "geld-terug-garantie" voor dienovereenkomstig aangeduide producten in de BRITA Online Shop.

(2) De klant heeft het recht om goederen met een "geld-terug-garantie" binnen 30 dagen aan BRITA zonder opgaaf van redenen te retourneren. Deze periode van 30 dagen gaat in bij ontvangst van de goederen door de klant. Aan de deadline wordt voldaan indien de goederen op tijd worden verzonden.

(3) De risico's in verband met de retourzending worden gedragen door de klant. Bovendien is art. 4 hierboven eveneens van toepassing op de retourzending en betaling van de kosten van de retourzending.

(4) De klant is niet verplicht om waardeverlies door verslechtering als gevolg van het correct gebruik van de goederen waarop de "geld-terug-garantie" van toepassing is te corrigeren. Indien en in zoverre de klant reeds een betaling heeft verricht (d.w.z. de koopprijs en verzendkosten) voor de geretourneerde goederen, zal BRITA dit bedrag binnen 30 dagen terugbetalen. Indien de klant slechts een deel van de gekochte goederen met een "geld-terug-garantie" retourneert waarbij deze door de klant waren besteld als individuele goederen in een grotere bestelling van diverse goederen, zal BRITA de koopprijs van de geretourneerde goederen terugbetalen, alsmede een deel van de verzendkosten.

Art. 12 Bescherming van gegevens

BRITA verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijk gegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van het privacyrecht - in het bijzonder de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG) – en zijn gebaseerd op het privacybeleid dat van toepassing is op de BRITA Online Shop.

Art. 13 Verrekening / Behoud / Overdracht

(1) De klant mag slechts een bedrag verrekenen met zijn/haar eigen claims indien deze definitief en zonder mogelijkheid van beroep zijn toegekend in het declaratoir vonnis, onbetwist zijn of erkend zijn. Er is geen recht tot behoud in zoverre dit recht is gebaseerd op claims die voortvloeien uit een andere contractuele relatie.

(2) Claims tegen BRITA zijn niet overdraagbaar.

Art. 14 Diversen

(1) De rechtsbetrekkingen tussen de klant en BRITA zullen worden beheerd door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen, 11 april 1980).

(2) Indien de klant een winkelier is, geen algemene plaats van jurisdictie in Duitsland heeft of zijn/haar woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats nadat de overeenkomst is aangegaan verplaatst naar het buitenland, of als de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is ten tijde dat een actie wordt ingesteld, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen de statutaire vestiging van BRITA, 65232 Taunusstein. BRITA heeft echter tevens het recht om een actie in te stellen tegen de klant in zijn/haar verblijfplaats. Indien de klant een in Nederland woonachtige consument is, is hij/zij gerechtigd om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen BRITA voor een bevoegde rechtbank in zijn woon/-verblijfplaats.

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). Dit is toegankelijk via het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/consumers/odr. BRITA is noch verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van consumentenorganen voor geschillenbeslechting

Voorwaarden 'Filter Service'

Art. 1 Toepassingsbereik

(1) Alle overeenkomsten op afstand die worden aangegaan tussen BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Duitsland, tel: +49 6128 / 746-0, fax: +49 6128 / 746 - 355 (hierna te noemen: "BRITA") en de klant via de BRITA Online Shop met betrekking tot de "filterservice" worden uitsluitend beheerd door deze voorwaarden en de algemene voorwaarden (hierna te noemen: "algemene voorwaarden") voor de BRITA Online Shop .

(2) Indien en in zoverre deze voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

Art. 2 Onderwerp van de overeenkomst

De "filterservice" overeenkomst is een overeenkomst aangaande gefaseerde levering. Het onderwerp van de overeenkomst is de levering van een zodanig aantal geselecteerde filterpatronen gedurende de looptijd van de overeenkomst als door de klant is besloten. De filterpatronen worden geleverd door middel van verscheidene afzonderlijke zendingen. Het tijdstip van de respectievelijke zendingen en het aantal filterpatronen dat in elke zending wordt geleverd zullen zijn zoals vermeld op de kooporder.

Art. 3 Recht van ontbinding van overeenkomsten op afstand

(1) Indien de klant een in Nederland gevestigde consument is, heeft hij/zij het recht om de overeenkomst te ontbinden zoals uiteengezet in de onderstaande informatie over recht van ontbinding, mits de overeenkomst uitsluitend is aangegaan door middel van telecommunicatie, zoals per brief, telefonisch, per fax, e-mail of online:

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [ BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Duitsland, Tel.: 00800 – 14789632, shop@brita.net ] via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
- Einde informatie over recht van ontbinding-

(2) Wegens gezondheids- en hygiënische redenen vervalt het recht om geleverde gesealde goederen terug te sturen als het zegel van het product verbroken is.

Art. 4 Retourneren van goederen bij ontbinding

(1) Indien de klant zijn/haar recht van ontbinding uitoefent is hij/zij verplicht om reeds ontvangen goederen per direct terug te zenden naar BRITA, mits de goederen teruggezonden kunnen worden als pakketpost. De risico's in verband met de retourzending worden gedragen door BRITA. In alle andere gevallen worden de kosten van de retourzending gedragen door BRITA. Goederen die niet als pakketpost kunnen worden verzonden worden bij de klant afgehaald.
(2) BRITA accepteert ook goederen die worden geretourneerd op basis van "freight collect" (niet franco). In dit geval betaalt de klant echter de aanvullende kosten vergeleken met een voldoende gefrankeerde retourzending via UPS.
(3) De klant dient het waardeverlies te vergoeden indien de goederen zijn verslechterd doordat ze zijn gebruikt zoals bedoeld, of indien een andere verslechtering is opgetreden waarvoor de klant verantwoordelijk is, indien de goederen zijn verloren of indien retourzending om andere redenen onmogelijk wordt. Dit geldt niet indien de verslechtering uitsluitend kan worden toegeschreven aan inspectie van de betreffende zaak, die bijvoorbeeld uitgevoerd kan zijn in een winkel. Bovendien kan de klant de verplichting om BRITA te compenseren voor waardeverlies door verslechtering als gevolg van bedoeld gebruik van de zaak vermijden, door de zaak niet te gebruiken als een eigenaar en door alle andere handelingen die de waarde negatief kunnen beïnvloeden te staken.

Art.5  Levering en verzendkosten

De verzendkosten voor levering van filterpatronen in het kader van de filterservice worden door BRITA gedragen. Alleen de kosten van spoedzendingen of speciale verpakkingen op verzoek van de klant dienen door de klant te worden gedragen.


Art. 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) De klant betaalt het overeenkomstige bedrag voor elke afzonderlijke zending. Dit bedrag dat de klant verschuldigd is, dient te worden betaald zonder enige aftrek nadat de factuur is afgegeven. BRITA heeft het recht om 10 dagen voordat de desbetreffende zending plaatsvindt de overeenkomstige factuur af te geven.
(2) Indien de klant een factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, is de klant rente verschuldigd - onverminderd enige andere vorderingen – van 5 procentpunten boven het verplichte rentetarief dat in Nederland van toepassing is op consumenten indien de klant een consument is, en in alle andere gevallen 5 procent boven de algemene verplichte rente. BRITA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in het geval van wanbetaling verdere aanspraken te doen gelden.

Art. 7 Behoud van eigendom

(1) De filterpatronen in een specifieke zending blijven eigendom van BRITA totdat het verschuldigde bedrag voor de betreffende zending volledig is voldaan.
(2) Indien de klant nalaat het verschuldigde bedrag voor een bepaalde zending volledig te voldoen, heeft BRITA het recht om vóór de vervaldag de overeenkomst ten dele te ontbinden met betrekking tot de betreffende zending of toekomstige zendingen, of de overeenkomst in zijn geheel te ontbinden door de klant hiervan per brief op de hoogte te stellen.

Art. 8 Recht op beëindiging

Er bestaat geen voorziening met betrekking tot enig recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Dit heeft geen invloed op het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden (zie art. 3 algemene voorwaarden).

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). Dit is toegankelijk via het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/consumers/odr. BRITA is noch verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van consumentenorganen voor geschillenbeslechting

BRITA klantenservice

Voor vragen over reserve onderdelen, producten en waterfiltratie:

Tel.: 00800 – 14789632

Ma. - Vr. van 09.00 - 18.00 uur
Gratis vanaf een vaste lijn (bij mobiel bellen zijn afwijkingen mogelijk)

AV & Modelformulier voor herroeping als PDF
U kunt onze Algemene Voorwaarden nalezen of handig als PDF downloaden. AV downloaden Modelformulier voor herroeping