Klantenservice

Algemene Voorwaarden

Deze bepalingen maken deel uit van elke overeenkomst die tussen u en BRITA wordt gesloten.
Algemene voorwaarden BRITA Online Shop

Art. 1 Toepasselijkheid

Alle overeenkomsten op afstand voor de verkoop van goederen die worden aangegaan tussen BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Duitsland, tel: +49 6128 / 746-0, fax: +49 6128 / 746 - 355 (hierna te noemen: "BRITA") en de klant worden uitsluitend beheerd door deze algemene voorwaarden.

Art. 2 Afsluiting van overeenkomst

(1)    De presentatie van goederen in de BRITA Online Shop vormt geen bindend aanbod om een verkoopovereenkomst aan te gaan.
(2)    De verkoopovereenkomst wordt aangegaan met het plaatsen van een order door de klant (aanbod) en de hierop volgende acceptatie door BRITA.  BRITA stuurt nadat de order is overgedragen een e-mail naar de klant waarin de order wordt bevestigd en de details van de order staan vermeld (orderbevestiging).  Deze orderbevestiging vormt geen acceptatie van het aanbod van de klant.  Acceptatie vindt plaats via een andere e-mail naar de klant, waarin verzending van de goederen wordt bevestigd (bevestiging van verzending).
(3)    BRITA kan weigeren een overeenkomst met de klant aan te gaan.

Art. 3 Recht van ontbinding van overeenkomsten op afstand

Indien de klant een in Nederland gevestigde consument is, heeft hij/zij het recht om de overeenkomst te ontbinden zoals uiteengezet in de onderstaande informatie over recht van ontbinding, mits de overeenkomst uitsluitend is aangegaan door middel van telecommunicatie, zoals per brief, telefonisch, per fax, e-mail of online:

Informatie over recht van ontbinding
Recht van ontbinding
U hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden door uw contractuele verklaring binnen zeven dagen in tekstvorm (bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail) in te trekken of - indien de zaak aan u is geleverd vóór afloop van de bedenktijd - door de geleverde zaak te retourneren. De bedenktijd gaat in nadat deze informatie in tekstvorm is ontvangen, maar niet voordat de goederen door de ontvangende partij zijn ontvangen (in het geval van herhaaldelijke levering van identieke of soortgelijke goederen gaat de bedenktijd pas in nadat de eerste deellevering is ontvangen). Indien BRITA niet heeft voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 BW gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden vanaf ontvangst van het product.  Aan de uiterste datum voor ontbinding is voldaan indien de kennisgeving van de ontbinding of de zaak tijdig is verzonden.  Een kennisgeving van ontbinding moet worden geadresseerd aan: BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Duitsland, e-mail: shop@brita.net.

Consequenties van ontbinding
In het geval van een geldige ontbinding moeten alle betalingen, goederen, diensten, etc. die zijn ontvangen door de partijen worden geretourneerd en moeten de voordelen hiervan (bijv. rente) worden ingeleverd.  Indien de goederen of diensten die u van ons hebt ontvangen niet, geheel of gedeeltelijk, kunnen worden geretourneerd, of indien de ontvangen goederen of diensten slechts in verslechterde staat kunnen worden geretourneerd, bent u verplicht om ons in dit geval voor het waardeverlies te compenseren.  In gevallen waar zaken zijn geleverd is dit niet van toepassing indien de verslechtering uitsluitend kan worden toegeschreven aan inspectie van de betreffende zaak, die bijvoorbeeld uitgevoerd kan zijn in een winkel.  Bovendien kunt u vermijden ons te moeten compenseren voor waardeverlies door verslechtering die voortvloeit uit het bedoelde gebruik van de zaak, door de zaak niet te gebruiken alsof het uw eigendom was en door alle andere handelingen die de waarde kunnen verlagen te staken.  Zaken die als pakketpost kunnen worden verzonden worden op ons risico geretourneerd.  U dient de kosten van de retourzending te dragen indien de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen en de prijs van de te retourneren zaak niet hoger is dan €40.00 of, indien de prijs van de zaak hoger is, u de betaling nog niet hebt verricht of de contractueel overeengekomen deelbetaling ten tijde van de ontbinding nog niet hebt betaald.  In alle andere gevallen is de retourzending voor u gratis. Zaken die niet als pakketpost kunnen worden verzonden worden bij u afgehaald.  Betalingsverplichtingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. Voor betalingsverplichtingen waaraan u dient te voldoen gaat deze termijn in bij de verzending van uw kennisgeving van ontbinding of verzending van de zaak; voor verplichtingen waaraan door ons moet worden voldaan gaat de termijn in bij ontvangst van de kennisgeving van ontbinding of ontvangst van de zaak.
- Einde informatie over recht van ontbinding

(2)    Het recht van ontbinding is onder meer niet van toepassing in het geval van overeenkomsten op afstand voor goederen die ongeschikt zijn om te worden geretourneerd wegens hun eigenschappen of toestand, of omdat ze bederfelijk zijn of omdat hun houdbaarheidsdatum zou worden overschreden.

Art. 4 Retourneren van goederen bij ontbinding

(1)    Indien de klant zijn/haar recht van ontbinding uitoefent is hij/zij verplicht om reeds ontvangen goederen per direct terug te zenden naar BRITA, mits de goederen teruggezonden kunnen worden als pakketpost.  De risico's in verband met de retourzending worden gedragen door BRITA.  De regelmatige kosten van de retourzending worden gedragen door de klant indien de prijs van de te retourneren goederen niet hoger is dan €40.00 of, indien de prijs van de goederen hoger is, indien de klant ten tijde van de ontbinding de betaling nog niet heeft verricht of nog geen deelbetaling heeft gedaan, tenzij de geleverde goederen niet overeenkomen met de goederen die zijn besteld.  In alle andere gevallen worden de kosten van de retourzending gedragen door BRITA.  Goederen die niet als pakketpost kunnen worden verzonden worden bij de klant afgehaald.
(2)    Indien BRITA op grond van het vierde lid van art. 4 (1) hierboven verplicht is de kosten van de retourzending te betalen, zullen deze kosten onmiddellijk aan de klant worden vergoed.
BRITA accepteert ook goederen die worden geretourneerd op basis van "freight collect" (niet franco).  In dit geval betaalt de klant echter de aanvullende kosten vergeleken met een voldoende gefrankeerde retourzending via UPS.  Indien de klant verplicht is de kosten van de retourzending te betalen op grond het derde lid van art. 4 (1) hierboven, dient de klant de volledige kosten van de retourzending op basis van "freight collect" (niet franco) te betalen.
De klant dient het waardeverlies te vergoeden indien de goederen zijn verslechterd doordat ze zijn gebruikt zoals bedoeld, of indien een andere verslechtering is opgetreden waarvoor de klant verantwoordelijk is, indien de goederen zijn verloren of indien retourzending om andere redenen onmogelijk wordt. Dit geldt niet indien de verslechtering uitsluitend kan worden toegeschreven aan inspectie van de betreffende zaak, die bijvoorbeeld uitgevoerd kan zijn in een winkel.  Bovendien kan de klant de verplichting om BRITA te compenseren voor waardeverlies door verslechtering als gevolg van bedoeld gebruik van de zaak vermijden, door de zaak niet te gebruiken als een eigenaar en door alle andere handelingen die de waarde negatief kunnen beïnvloeden te staken.

Art. 5 Levering en verzendkosten

(1)    De klant dient de verzendkosten te betalen zoals vermeld op de webpagina's, tenzij anders is overeenkomen.  Wanneer orders worden geplaatst via de BRITA Online Shop, worden de verzendkosten vermeld op de webpagina's en in de winkelwagen.  De kosten van spoedzendingen of speciale verpakkingen op verzoek van de klant dienen door de klant te worden gedragen.
(2)    BRITA behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten tenzij de klant dit onredelijk acht.  Extra verzend- en verpakkingskosten als gevolg van gedeeltelijke leveringen worden gedragen door BRITA.
(3)    Indien BRITA in gebreke blijft, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden nadat een redelijke termijn die de klant heeft gesteld voor uitvoering door BRITA is verstreken zonder het gewenste resultaat.
(4)    BRITA heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien een leverancier van BRITA zijn contractuele verplichtingen schendt en de bestelde goederen niet aan BRITA levert.  In dit geval zal BRITA de klant onmiddellijk inlichten dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn en betalingen die al door de klant zijn gedaan onmiddellijk restitueren.

Art. 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1)    Alle prijzen die staan vermeld in de BRITA Online Shop, in de per e-mail verzonden orderbevestiging (de orderbevestiging), in de bevestiging van verzending of elders, zijn inclusief Duitse BTW volgens het dan geldende tarief. De in de bevestiging van verzending vermelde prijs is bepalend. In het geval deze prijs afwijkt van de prijs in de orderbevestiging of op de website van de BRITA Online Shop, heeft de klant het recht om de koopovereenkomst te ontbinden door BRITA GmbH hiervan per e-mail in kennis te stellen, op voorwaarde dat de e-mail binnen 5 dagen na ontvangst van de bevestiging van verzending naar de BRITA Online Shop wordt verzonden.  Indien een BTW-stijging van kracht wordt nadat de klant een bestelling heeft geplaatst (indienen van het aanbod) zal dit geen invloed hebben op de bruto aankoopprijs die de klant dient te betalen.
(2)    De klant kan een betalingsmethode kiezen uit een lijst van betalingsmethoden.
(3)    Teneinde zich tegen kredietrisico's te beschermen behoudt BRITA zich het recht voor om de levering van goederen in bepaalde gevallen afhankelijk te maken van vooruitbetaling.
(4)    Voor zover niet anderszins in de order, de orderbevestiging, de bevestiging van verzending of elders is vermeld, dient het bedrag dat de klant verschuldigd is binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. BRITA heeft - onverminderd enige andere vorderingen – het recht om bij wanbetaling rente in rekening te brengen van 5 procentpunten boven het verplichte rentetarief dat in Nederland van toepassing is op consumenten indien de klant een consument is die woonachtig is in Nederland en een rente van 5 procentpunten boven de dan geldende basisrente voor alle overige klanten die in Nederland woonachtig zijn of daar gevestigd zijn.  BRITA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in het geval van wanbetaling verdere aanspraken te doen gelden.
(5)    Voor het eerste betalingsverzoek (eerste herinnering) - behalve als de klant officieel in gebreke is als gevolg van dit betalingsverzoek / deze herinnering - zal een bedrag van €2,50 in rekening worden gebracht; voor het tweede betalingsverzoek (tweede herinnering) wordt €5,00 in rekening gebracht.  Voorts heeft BRITA het recht om incassokosten te berekenen tot 10 % van de uitstaande vordering, met een minimum van 100 euro.

Art. 7 Behoud van eigendom

(1)    BRITA blijft eigenaar van de goederen totdat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.
(2)    Indien de klant het verschuldigde bedrag niet volledig betaalt, heeft BRITA het recht om de overeenkomst te ontbinden na afloop van een vastgestelde en redelijke extra betalingsperiode. Na ontbinding neemt BRITA de goederen terug en kan BRITA, al naargelang, eisen dat de klant alle vorderingen jegens derden voor teruggave van de goederen overdraagt aan BRITA.

Art. 8 Gebreken in de kwaliteit

(1)    BRITA garandeert overeenkomstig de onderstaande bepalingen dat alle geleverde goederen vrij zijn van kwaliteitsgebreken op het tijdstip waarop het risico overgaat op de klant.
(2)    BRITA zal kwaliteitsgebreken corrigeren binnen een redelijke periode (levering van een zaak zonder gebreken) door ofwel het defect te verhelpen (repareren) of door goederen te leveren die vrij zijn van defecten (levering van vervanging).  In het geval dat geen levering van een zaak zonder gebreken plaatsvindt of dat levering van een zaak zonder gebreken niet acceptabel is voor de klant of door BRITA wordt geweigerd - of waar dit om andere redenen gerechtvaardigd is - heeft de klant zonder enige beperking recht om de wettelijke rechten tot ontbinden van de overeenkomst uit te oefenen, of om de betaling te verminderen of, waar van toepassing, om schadevergoeding en vergoeding van onkosten te eisen.  In het geval van een onbeduidend kwaliteitsgebrek is er geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
(3)    BRITA is niet langer aansprakelijk indien de klant zonder toestemming van BRITA de goederen zelf modificeert of door derden laat modificeren, tenzij de klant bewijst dat de betreffende defecten noch geheel, noch gedeeltelijk zijn veroorzaakt door de modificatie en dat de modificatie de daarop volgende werking niet bemoeilijkt.
(4)    BRITA is niet aansprakelijk voor kwaliteitsgebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, externe schokken of incorrect gebruik.

Art. 9 Aansprakelijkheid

(1)    BRITA is aansprakelijk voor schade overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake lichamelijk letsel volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet (ProdHaftG), schade door frauduleus gedrag, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid aan de zijde van BRITA, de wettelijke vertegenwoordigers van BRITA of personen die BRITA inzet voor de uitvoering van haar verplichtingen. Indien de klant een in Nederland woonachtige consument is die het product gebruikt in de privésfeer, is BRITA aansprakelijk voor lichamelijk letsel veroorzaakt door een defect product conform artikel 6:185 BW en uitsluitend voor andere schade of schadevergoeding waarnaar wordt verwezen in artikel 6:190 BW. Elke andere aansprakelijkheid die zou kunnen worden ontleend aan deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
(2)     BRITA is aansprakelijk voor enige andere schade of verlies overeenkomstig de onderstaande bepalingen, tenzij anderszins staat aangegeven in de door BRITA gegeven garantie:
BRITA’s aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag van voorzienbare schade die typerend is voor de overeenkomst in het geval van schade die het gevolg is van een kleine nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen, of de uitvoering van verplichtingen die voorwaarde zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst en waarop de klant in het algemeen kan vertrouwen (fundamentele verplichtingen).
    In alle andere gevallen is alle aansprakelijkheid van BRITA met betrekking tot schade of verliezen door kleine nalatigheden uitgesloten.
 (3)    Ondanks de geavanceerde huidige technologie is de communicatie van gegevens via het internet niet vrij van defecten en/of te allen tijde beschikbaar.  Om die reden is BRITA niet aansprakelijk voor de voortdurende beschikbaarheid zonder storingen van de BRITA Online Shop, of voor technische en elektronische defecten waarop BRITA geen invloed heeft en die zich voordoen tijdens een zakelijke transactie, in het bijzonder vertragingen in de verwerking of acceptatie van een koopaanbod .
(4)    De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn tevens van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van uitvoerende organen, wettelijke vertegenwoordigers en personeel van BRITA, alsmede de personen die BRITA inzet voor de uitvoering van haar verplichtingen.

Art. 10 Beperking

(1)    Eisen van de klant met betrekking tot levering van een zaak zonder gebreken en voor schadevergoeding voor een defect zijn onderworpen aan een vervaldatum van twee aar na levering van de betreffende goederen aan de klant, tenzij sprake is van bedrieglijke bedoelingen.  Het recht om de overeenkomst te ontbinden of om het verschuldigde bedrag te reduceren komt te vervallen indien de periode voor een eis van de klant met betrekking tot levering of levering van een zaak zonder gebreken reeds is verstreken. De klant is verplicht om een claim dat de door BRITA geleverde producten niet voldoen aan zijn/haar gerechtvaardigde redelijke verwachtingen binnen twee maanden na het betreffende voorval en nadat hij/zij zich bewust is geworden van het betreffende voorval in te dienen bij BRITA. Nalaten dit te doen leidt tot verlies van de rechten die de klant heeft met betrekking tot een dergelijk voorval.
(2)    Voor claims van de klant die zijn gebaseerd op enig plichtsverzuim anders dan een defect geldt een vervaldatum van drie jaar vanaf het moment dat de claim zich voordoet - behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.  Dit geldt niet voor schadeclaims in verband met lichamelijk letsel.

Art. 11 Geld-terug-garantie van BRITA

(1)    BRITA biedt een vrijwillige "geld-terug-garantie" voor dienovereenkomstig aangeduide producten in de BRITA Online Shop.
(2)    De klant heeft het recht om goederen met een "geld-terug-garantie" binnen 30 dagen aan BRITA zonder opgaaf van redenen te retourneren.  Deze periode van 30 dagen gaat in bij ontvangst van de goederen door de klant.  Aan de deadline wordt voldaan indien de goederen op tijd worden verzonden.
(3)    De risico's in verband met de retourzending worden gedragen door de klant.  Bovendien is art. 4 hierboven eveneens van toepassing op de retourzending en betaling van de kosten van de retourzending.
(4)    De klant is niet verplicht om waardeverlies door verslechtering als gevolg van het correct gebruik van de goederen waarop de "geld-terug-garantie" van toepassing is te corrigeren. Indien en in zoverre de klant reeds een betaling heeft verricht (d.w.z. de koopprijs en verzendkosten) voor de geretourneerde goederen, zal BRITA dit bedrag binnen 30 dagen terugbetalen..  Indien de klant slechts een deel van de gekochte goederen met een "geld-terug-garantie" retourneert waarbij deze door de klant waren besteld als individuele goederen in een grotere bestelling van diverse goederen, zal BRITA de koopprijs van de geretourneerde goederen terugbetalen, alsmede een deel van de verzendkosten.

Art. 12 Bescherming van gegevens

    BRITA verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijk gegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van het privacyrecht - in het bijzonder de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG) – en zijn gebaseerd op het privacybeleid dat van toepassing is op de BRITA Online Shop.

Art. 13 Verrekening / Behoud / Overdracht

(1)    De klant mag slechts een bedrag verrekenen met zijn/haar eigen claims indien deze definitief en zonder mogelijkheid van beroep zijn toegekend in het declaratoir vonnis, onbetwist zijn of erkend zijn.  Er is geen recht tot behoud in zoverre dit recht is gebaseerd op claims die voortvloeien uit een andere contractuele relatie.
(2)    Claims tegen BRITA zijn niet overdraagbaar.

Art. 14 Diversen

(1)    De rechtsbetrekkingen tussen de klant en BRITA zullen worden beheerd door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen, 11 april 1980).
(2)    Indien de klant een winkelier is, geen algemene plaats van jurisdictie in Duitsland heeft of zijn/haar woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats nadat de overeenkomst is aangegaan verplaatst naar het buitenland, of als de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is ten tijde dat een actie wordt ingesteld, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen de statutaire vestiging van BRITA, 65232 Taunusstein.  BRITA heeft echter tevens het recht om een actie in te stellen tegen de klant in zijn/haar verblijfplaats. Indien de klant een in Nederland woonachtige consument is, is hij/zij gerechtigd om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen BRITA voor een bevoegde rechtbank in zijn woon/-verblijfplaats.

Voorwaarden 'Filter Service'
Art. 1    Toepassingsbereik

(1)    Alle overeenkomsten op afstand die worden aangegaan tussen BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Duitsland, tel: +49 6128 / 746-0, fax: +49 6128 / 746 - 355 (hierna te noemen: "BRITA") en de klant via de BRITA Online Shop met betrekking tot de "filterservice" worden uitsluitend beheerd door deze voorwaarden en de algemene voorwaarden (hierna te noemen: "algemene voorwaarden") voor de BRITA Online Shop .
(2)    Indien en in zoverre deze voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

Art. 2    Onderwerp van de overeenkomst

De "filterservice" overeenkomst is een overeenkomst aangaande gefaseerde levering.  Het onderwerp van de overeenkomst is de levering van een zodanig aantal geselecteerde filterpatronen gedurende de looptijd van de overeenkomst als door de klant is besloten.  De filterpatronen worden geleverd door middel van verscheidene afzonderlijke zendingen.  Het tijdstip van de respectievelijke zendingen en het aantal filterpatronen dat in elke zending wordt geleverd zullen zijn zoals vermeld op de kooporder.

Art. 3    Levering en verzendkosten

De verzendkosten voor levering van filterpatronen in het kader van de filterservice worden door BRITA gedragen.  Alleen de kosten van spoedzendingen of speciale verpakkingen op verzoek van de klant dienen door de klant te worden gedragen.

Art. 4    Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1)    De klant betaalt het overeenkomstige bedrag voor elke afzonderlijke zending.  Dit bedrag dat de klant verschuldigd is, dient te worden betaald zonder enige aftrek nadat de factuur is afgegeven. BRITA heeft het recht om 10 dagen voordat de desbetreffende zending plaatsvindt de overeenkomstige factuur af te geven.
(2)    Indien de klant een factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, is de klant rente verschuldigd - onverminderd enige andere vorderingen – van 5 procentpunten boven het verplichte rentetarief dat in Nederland van toepassing is op consumenten indien de klant een consument is, en in alle andere gevallen 5 procent boven de algemene verplichte rente. BRITA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in het geval van wanbetaling verdere aanspraken te doen gelden.

Art. 5    Behoud van eigendom

(1)    De filterpatronen in een specifieke zending blijven eigendom van BRITA totdat het verschuldigde bedrag voor de betreffende zending volledig is voldaan.
(2)    Indien de klant nalaat het verschuldigde bedrag voor een bepaalde zending volledig te voldoen, heeft BRITA het recht om vóór de vervaldag de overeenkomst ten dele te ontbinden met betrekking tot de betreffende zending of toekomstige zendingen, of de overeenkomst in zijn geheel te ontbinden door de klant hiervan per brief op de hoogte te stellen.

Art. 6    Recht op beëindiging

Er bestaat geen voorziening met betrekking tot enig recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen.  Dit heeft geen invloed op het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden (zie art. 3 algemene voorwaarden).
BRITA klantenservice

Voor vragen over producten en waterfiltratie:

Tel.: 00800 – 14789632

Ma. - Vr. van 09.00 - 18.00 uur
Gratis vanaf een vaste lijn (bij mobiel bellen zijn afwijkingen mogelijk)

AV als PDF
U kunt onze Algemene Voorwaarden nalezen of handig als PDF downloaden. AV downloaden